top of page

תהליך ייעוץ אישי מציע לנועץ להכיר את עצמו בתפקיד הניהולי.

תהליך הייעוץ מותאם למנהל/ת על פי צרכיו/ה בנקודת הזמן המסוימת בתפקיד הניהולי.

באמצעות חקירה והתבוננות משותפת על דילמות ניהוליות מתאפשרת הרחבת המודעות העצמית, העמקת ההבנה של הקונטקסט הארגוני הייחודי וגיבוש תפיסת תפקיד ניהולית-מנהיגותית שלאורה יוכלו המנהל/ת להוביל ולנהל ממקום בוחר ומושכל.

תהליך הייעוץ האישי הינו תהליך למידה המשלב התבוננות פנימית לצד קבלת ידע וכלים פרקטיים

ומעניק הבנה מעמיקה של רבדים משמעותיים ברמה האישית והארגונית:

הרחבת המודעות לסגנון הניהולי/מנהיגותי האישי.

חקירת עוצמות ניהוליות ודפוסים מעכבים.

פיתוח פרספקטיבות חדשות על סיטואציות ארגוניות.

מיפוי שותפי התפקיד והתבוננות על סיטואציות פוליטיות בארגון.

הבנת אינטראקציות בין אישיות וגורמי הנעה ורתימה של עובדים, ממשקי עבודה ומנהלים.

קבלת כלים ניהוליים המותאמים לסגנון האישי ולתפקיד הניהולי הייחודי.

זיקוק ערכי הליבה והתפיסות האישיות לשם גיבוש מצפן מנהיגותי.

גיבוש תמונת עתיד נשאפת לארגון, אבחון תמונת המצב הקיים ומיפוי הפערים ביניהם לשם בניית תוכנית אופרטיבית לסגירתם.

תהליך הייעוץ האישי יכול להיות תהליך קצר-מועד וממוקד או תהליך מתמשך. התהליך נבנה לאחר   הבנת מארג הצרכים הייחודי של המנהל/ת, הארגון והסיטואציה הארגונית. 

ייעוץ אישי להתפתחות ניהולית-מנהיגותית

פיתוח אישי
 לקריאה נוספת בנושא פיתוח אישי ראה גם: ייעוץ בכניסה לתפקיד, גיבוש תפיסת תפקיד
bottom of page