top of page

תהליך ייעוץ אישי הממוקד בגיבוש תפיסת תפקיד הינו ליווי ייעוצי המתאים לכל בעל תפקיד, ניהולי או לא ניהולי, בכל דרג ובכל תחום.
תפיסת תפקיד הינה האופן בו האדם מבצע את התפקיד באופן ייחודי לו ומתוך הבנתו ופרשנותו של שלושה מרכיבים מרכזיים:

המרכיב האובייקטיבי: מהי הגדרת התפקיד, מהי תכולת התפקיד, מהם תחומי האחריות והסמכות, מהו ייעוד התפקיד, תהליכי העבודה המרכזיים, מטרות ויעדים.

 

מרכיב הציפיות: מה תחשב הצלחה בתפקיד בעיני שותפי התפקיד המרכזיים: עובדים, מנהלים, ממשקי עבודה, לקוחות וספקים? מה הציפיות של שותפי התפקיד המרכזיים מבעל התפקיד? מהם המסרים המדוברים והלא-מדוברים שמועברים לבעל התפקיד לגבי הנורמות המקובלות לביצוע התפקיד באופן מיטבי?

 

המרכיב הסובייקטיבי: אלו סך הערכים, אמונות, תפיסות, ניסיון עבר, שאיפות עתיד, מודלים מעצבים, דפוסים אישיים המעצבים את האופן הייחודי שבו האדם מבצע את התפקיד.

בתהליך ליווי ייעוצי המיועד לגיבוש תפיסת תפקיד נערוך חקירה משותפת של שלושת המרכיבים הללו, הבנתם ומיזוגם לכדי תפיסת תפקיד ברורה, שתאפשר לאדם להבין את האופן בו הוא יכול לממש את תפקידו באופן מיטבי שיבטא את הערך המוסף הייחודי שלו בקונטקסט הארגוני הספציפי.
 

גיבוש תפיסת תפקיד

גיבוש תפיסת תפקיד
bottom of page