top of page

כניסה לתפקיד הנו תהליך מורכב המזמן דילמות ניהוליות ומנהיגותיות רבות. התקופה הראשונה בתפקיד מאופיינת באתגרים של המנהל הנכנס ושל הארגון, ואופן ההתמודדות עם אתגרים אלו הוא בעל השפעה מכרעת על התמקמותו ועל אופן הובלתו את הארגון.
תקופה זו גדושה בלמידה: רכישת ידע חדש, ניווט בתוך מידע רב, חשיפה לבעלי תפקידים חדשים והתמודדות עם סיטואציות ארגוניות ופוליטיות חדשות. בו זמנית עם תקופת למידה זו מתקיימת ציפייה להמשך תפקוד אפקטיבי של הארגון: המנהל/ת נדרש/ת לקבל החלטות, לקדם תהליכים, לנהל את הצוות ולעמוד ביעדים. 
תקופת השינוי שמזמנת כניסתו של מנהל/ת חדש/ה מעוררת חששות, ציפיות ודרישות של גורמים שונים בארגון. המנהל/ת נדרש/ת להתמודד בתוך מארג מורכב זה של לחצים ודילמות. לעיתים תקופה זו מעוררת דפוסים אוטומאטיים ולא משרתים, שהמנהל/ת שכללו או נפטרו מהם, אך אלו צפים ועולים לנוכח מציאות מורכבת ומציפה.
לצד כל אלו, תקופת כניסה לתפקיד חדש יכולה להוות הזדמנות לצמיחה, התפתחות, שינוי, חדשנות ויצירתיות הן עבור המנהל/ת והן עבור הארגון. 
ברמה הארגונית, כניסת מנהל/ת חדש/ה יכולה להוות תקופה של בחינת הקיים, שאילת שאלות מהותיות על האופן בו דברים נעשים, חקירת האפקטיביות של הגדרות תפקידים, תהליכים, נהלים, מטרות וייעוד.

ברמה האישית, כניסה לתפקיד חדש יכולה להוות מקפצה ניהולית-מנהיגותית באמצעות העמקת ההכרות עם דפוסים אישיים, פיתוח מודעות לסגנון הניהולי, חקירת ה"אני מאמין" של המנהל, בחינת ערכים, אמונות ושאיפות. 
ליווי ייעוצי בכניסה לתפקיד מאפשר ניהול תהליך הכניסה לארגון, התמודדות מודעת ובחירה מושכלת בתוך המארג הארגוני המורכב. 


התהליך הייעוצי בכניסה לתפקיד כולל בחינה של שאלות מהותיות ברמה האישית והארגונית:


מה חשוב לי להביא לידי ביטוי בתפקיד?
מה תחשב הצלחה מבחינתי?
מה הערך המוסף הייחודי שאני מביא/ה לתפקיד?
מהן העוצמות הניהוליות שלי? מהן החולשות הניהוליות שלי?
מהן המיומנויות שעליי לרכוש? פערי ידע שעליי להשלים?
מהו המצב המיטבי שהארגון שתחתיי יכול להגיע אליו? מהי תמונת העתיד הנשאפת עבור הארגון   שלי?
מהי תמונת המצב היום של הארגון למול היעדים והאתגרים? מהן העוצמות והכוחות המרכזיים? מהם החסמים והגורמים המעכבים?
מיהם השותפים המרכזיים שלנו להשגת יעדינו? את מי צריך לרתום? אילו התנגדויות צפויות?
מהם הפערים המרכזיים בין המצב הקיים לתמונת העתיד המיטבית?
אלו פעולות, צעדים ומהלכים עליי להוביל וליישם?

ייעוץ בכניסה לתפקיד

יעוץ בכניסה לתפקיד
 לקריאה נוספת בנושא פיתוח אישי ראה גם: ייעוץ אישי להתפתחות ניהולית-מנהיגותית, גיבוש תפיסת תפקיד
bottom of page