top of page

פיתוח צוות הינו תהליך המקנה לצוות המנהלים בארגון הזדמנות לעצירה ולהתבוננות על תמונת העתיד המיטבית וכיווני העשייה של הארגון אל מול המצב הנוכחי, מיפוי הפערים ובניית תוכנית אופרטיבית מדויקת להמשך.


פיתוח צוות הינו תהליך הנתפר באופן ייחודי לצורכי המנכ"ל וצוות ההנהלה ומתאים לצוות בשלבים שונים:


כניסה של מנהל חדש
שינוי ייעוד או משימה של הצוות
סיכום שנה והכנה לשנה חדשה
צוות בתהליכי שינוי, מיזוג, רכישה
שינוי בהרכב המנהלים
הכנה לקראת פרויקט חדש
סיום של פרויקט 
 
ייחודו של התהליך הוא בהיותו תהליך המשלב חקירה מעמיקה וכלים פרקטיים ואופרטיביים.
התהליך כולל מספר שלבים:

 

היכרות ואבחון צרכים קצר.
ייעוץ אישי והכנה למנהל/ת המוביל/ה.
סדנת הנהלה בת יום-יומיים.
מפגש מסכם עם המנהל/ת המוביל/ה לסיכום תוצרי הסדנה והכוונה על אופן מימושם.

מפגש קצר עם חברי ההנהלה לאחר תקופה קצרה לבחינת תוצרי הסדנה ואופן מימושם וביצוע התאמות בהתאם.

באופן טבעי, מבנה התהליך יתעדכן בהתאם לצורכי הארגון המזמין.
 

תהליך פיתוח צוות הוא תהליך משמעותי הכולל שלושה מרכיבים מרכזיים:


1. מרכיב החזון -  פיתוח היכולת של המנהל/ת וחברי צוות ההנהלה, להבין כיצד תראה תמונת העתיד המיטבית של הארגון או היחידה, לנתח מה יהיו האתגרים ומוקדי הקושי, להגדיר מהם הגורמים המסייעים להצלחה, לשרטט את תוכנית הפעולה האופרטיבית ולתאם ציפיות על אופן היישום המשותף שלה
 

2. מרכיב הסינרגיה - אבחון משותף בליווי ייעוצי של נקודות חוזק ודפוסים מעכבים בעבודת צוות ההנהלה. אבחון זה מאפשר הצפת רבדים מעמיקים המשפיעים על עבודת הצוות וטיפול בהם באמצעות הבנתם, בחינה משותפת שלהם והבנייה של מנגנונים ליצירת עבודת צוות סינרגטית ואפקטיבית
 

3. מרכיב המנהיגות - למנהל/ת תפקיד משמעותי בהובלת תהליך פיתוח הצוות, כמראה לתפקידם בהובלת הארגון.

 

מספר מאפיינים מנהיגותיים נדרשים מן המנהל/ת בתהליך: 
 

להתוות את הדרך ולכוון בבניית חזון מעורר הזדהות ומחויבות ולרתום את חברי הצוות לחזון זה 
המנהל/ת אחראים לגיבוש עקרונות, יעדים, דרך וסטנדרטים המאפשרים את עבודת הצוות.

תפקיד המנהל/ת ליצור אוירה של תמיכה ואמון, ולהעניק לחברי הצוות השראה ובטחון, אשר יאפשרו לחברי הצוות ליטול סיכונים, לפעול ולהשפיע.

תפקיד המנהל/ת לחולל תחושת ערך בקרב חברי הצוות, להצמיח ולפתח אותם מתוך יצירת תחושת מסוגלות ואמונה ביכולתם לפעול ולהשפיע.

 
לפיכך יש בתהליך הזדמנות למנהל/ת המוביל/ה לבסס את מנהיגותם ולפתח אותה במקביל לפיתוח אנשיהם באמצעות הליווי הייעוצי.

פיתוח צוות הנהלה

פיתוח צוותי
 לקריאה נוספת בנושא פיתוח צוותי ראה גם: תוכנית פיתוח מנהלים, קבוצת עמיתים
bottom of page