top of page

קבוצת עמיתים הינה קבוצה של מנהלים מהארגון הנפגשת כל כמה שבועות לשם פיתוח ניהולי-מנהיגותי של המנהלים המשתתפים בקבוצה באמצעות חשיפה לתפיסות, דילמות ופרספקטיבות מגוונת של מנהלים מאזורים שונים בארגון. קבוצת עמיתים יכולה להוות תהליך המשך לתוכנית פיתוח מנהלים או כמסגרת נפרדת, המאפשרת מרחב להתייעצות, עצירה ולמידה למנהלים בארגון.
קבוצת עמיתים מקנה מרחב לעצירה, התייעצות והפריה הדדית עבור מנהלים ובעלי תפקידים בארגון.
 

הלמידה בקבוצה מאפשרת הרחבת המודעות לסגנון האישי באמצעות חשיפה לסגנונות אחרים, פיתוח ראיה מערכתית באמצעות חשיפה למנהלים מתחומים שונים בארגון, חידוד אופן החשיבה הניהולית ואפקטיביות קבלת ההחלטות באמצעות הרחבת הפרספקטיבות והפרשנויות האפשריות לסיטואציות ארגוניות וניהולית.


המפגשים מבוססים על חקירת דילמות ניהוליות ומנהיגותיות של חברי הקבוצה וניתן לשלב בהם גם נושאים מתחום הניהול והמנהיגות המותאמים לאתגרים של משתתפי הקבוצה בהתאם לדרגים ולתפקידים ורלוונטיים לקונטקסט הארגוני הספציפי.


נושאים לדוגמה:


סגנונות ניהול ומנהיגות.
השפעה והנעה.
ניהול בסביבה רווית ממשקים.
תקשורת אפקטיבית.
פיתוח עובדים.
ניהול שינוי ומנהיגות בשינוי.
 

אופני הלמידה במפגשים מגוונים ומשתנים וכוללים:


חקירה משותפת של דילמות ניהוליות ומנהיגותיות של המשתתפים בשיטה של ניתוח Case study.
הכרות עם ידע ומודלים מתחום המנהיגות והניהול ובחינתם בהקשר הארגוני והאישי.
תרגול מיומנויות ניהוליות.
התנסות בתרגילי הובלה ועיבודם לשם פיתוח מודעות לסגנון ולדפוסים האישיים.

קבוצות עמיתים

קבוצת עמיתים
 לקריאה נוספת בנושא פיתוח צוותי ראה גם: תוכנית פיתוח מנהלים, פיתוח צוות הנהלה
bottom of page