top of page

ליווי ייעוצי בתהליכי שינוי ארגוני מאפשר למובילי השינוי להיערך באופן פרואקטיבי לשינוי הצפוי, לעצב את המציאות הארגונית הרצויה ולא להישאב להלך רוח ריאקטיבי והישרדותי.


תהליכי שינוי ארגוניים מחייבים מנהיגות והובלה, לא רק ניהול השינוי. תהליכים אלו הנם מורכבים בהיבטים רבים, וארגונים נדרשים להם כיום באופן קבוע.


בבואה להיערך לתהליך שינוי על ההנהלה להביא בחשבון משתנים רבים, ולאחוז במקביל מרכיבים שנתפסים לעיתים כקצוות מנוגדים:


להתניע את השינוי באזורים נקודתיים, ובמקביל להיערך להטמעת השינוי הרחב והמערכתי.
לקבל החלטות בנוגע למבנים, תהליכים, שיטות על מנת להכניס היבטי שליטה במורכבות, ובמקביל להביא בחשבון את אופני ההתמודדות השונים של האנשים בארגון.
לנהל את השינוי בערוצים פורמאליים, ובמקביל להשתמש ברשתות בלתי פורמאליות לגיבוש בסיסי תמיכה.
לשמר תחושת המשכיות לצד שיווק הצורך בחידוש ושינוי.
להעביר מסרים ברורים ועקביים ובמקביל לשמור על מרחבים של חופש ויצירתיות.

 

ליווי ייעוצי מאפשר היערכות לתהליך השינוי, מזמין התבוננות מודעת על הגורמים המקדמים והמעכבים ומקנה כלים להתמודדות עם פרדוקסים ניהוליים ומנהיגותיים אלו.


תהליך ליווי השינוי נבנה לאחר אבחון צרכי הארגון והמנהלים בהתאם לצרכים הספציפיים. 
התהליך כולל בשלב ראשון עבודה עם המנהלים המובילים את השינוי, לשם חקירת משמעויות השינוי, גיבוש מטרות התהליך ובניית תוכנית הטמעה בארגון.


שלבים נוספים כוללים תמיכה וליווי בשלב הטמעת השינוי, תהליכי למידה ושיפור תוך כדי התהליך ולאחריו. 
 

ליווי תהליכי שינוי ארגוני

פיתוח אירגוני
 לקריאה נוספת בנושא פיתוח ארגוני ראה גם: סדנאות הנהלה לגיבוש חזון, תוכנית פיתוח מנהלים
bottom of page